سمشکه (گیاه)

(آفتابگردون جه بموئه)

آفتاب‌گردون (سمشکه)

آفتاب‌گردون ِدشت

بقایِ وضعیت   مقدار دچی‌ین (P141) ویکی دیتا دله

انقراض خطر وجود ندارنه
رج مرتبهتی[۱]  مقدار دچی‌ین (P105) ویکی دیتا دله
علمی طبقه‌بندی
قلمرو:گیاهون
کلاس:دلپه‌ای‌ئون
راسته:گل مینا
خانواده:اساره‌ای گل‌ها
تی:آفتاب‌گردون‌مونائون
نوع:H. annuus
علمی نوم
Helianthus annuus [۱]
لینائوس
سمشکه عکس نگارخنه  - ویکی‌مدیا تلمبار  مقدار دچی‌ین (P935) ویکی دیتا دله

آفتابگردون اتا گیاه نوم هسّه که ونه تیم ره سِمشکِه گانّه. سمشکه ِواژه روسی زبون جا بییت بیِّه. ونه روسی семечка (تلفظ: سمِِچکا) هسّه. این گیاه اساره‌ای گل‌های خانواده (Asteraceae) جه هسّه و آفتاب‌گردون‌مونائون ِچلّه (Helianthus) دله دره. سمشکه جا راغون گیرنِنِه و پخت و پج دله ونه جا استفاده کنّنِه که از نوع اشباع نَیی هسّه.

نگارخنه

دچی‌ین
  1. ۱٫۰ ۱٫۱ نویسنده: کارل لینه — عنوان : Species Plantarum — جلد: 2 — صفحه: 904 — شناسۀ کتابخانۀ BHL: https://biodiversitylibrary.org/page/358925