تبری تقویم

تبری تقویم ات‌تی ساسانی تقویم هسته که دِوازّه ما دارنه که وشون همه سی روزونه: فردینه ما، کِرچه ما، هَره ما، تیره ما، مِلاره ما، شروینه ما، میره ما، اونه ما، ا‌رکه ما، دِه ما، وَهمِنه ما و نوروزه ما.[۱]

اونه ما و ارکه مای میون پنج روز فاصله دَرِه که ونه نوم پَنجِک یا پتک روز جه معروف هَسّه و بِرابِری کِنده خورشیدی سال ِفروردین مای اولین پنج روز ره و اگِر سال کبیسه بوئه ۳۰ اسفند ما ره شیشک گِنّه.[۲]

شروع سال

هرسال روز ۱ فردینه ما تبری تقویم رِه اتا سال اضافه وانه. اسا سال ۱۵۳۴ تبری هسته. اینتا روز ۲ مرداد هجری شمسی یا ۲۴/۲۵ جولای ِمیلادی جه برابری کانده.

تبری تقویم ِسرسال کبیسه‌گیری چارساله وسّه، شمسی تقویم جه ات‌کمه فرق و فَسِل کارده و ات‌کمه خوردته بی‌یه و زمونی که ۲ مرداد ما شمسی جه عیدی برسی‌یه، وه ره شمسی تقویم جه هماهنگ هاکردنه و ونه سرسال ره اتجا اسّانینه.

شروع بیّن

تبری تقویم مبدأ کیوس قباد وچه‌ی شا بیّن گادِر هسته. وِه ۱۳۲ سال حضرت محمد مدینه بوردن پیش جه شا بیّه.

مائون

ماههای تبریمعادل شمسی
۱ - فردینه ما(سیا ما)۲ مرداد - ۳۱ مرداد
۲ - کرچه ما۱ شهریور - ۳۰ شهریور
۳ - هره ما۳۱ شهریور - ۲۹ مهر
۴ - تیر ما۳۰ مهر - ۲۹ آبان
۵ - ملاره ما(مردال ما)۳۰ آبان - ۲۹ آذر
۶ - شروینه ما۳۰ آذر - ۲۹ دی
۷ - میر ما۳۰ دی - ۲۹ بهمن
۸ - اونه ما۳۰ بهمن - ۲۹ اسفند
«شیشک»
«پِتَک»
۳۰ اسفند
۱ - ۵ فرودین
۹ - ارکه ما۶ فرودین - ۴ اردیبهشت
۱۰- دِه ما۵ اردیبهشت - ۳ خرداد
۱۱- وهمنه ما۴ خرداد - ۲ تیر
۱۲- نوروز ما(عید ما)۳ تیر - ۱ مرداد

طبری زوون دله، فصل ر دی ما گننه و فصلها ر اینتی ونگ دننه: وهارْ ما، تاوسّون، پَئیزِ ما، زمسّون.

هفته های نوم ر دی اینتی گوننه: شَمبه، یِشمبه، دشَمبه، سشَمبه، چارشَمبه، پَنشَمبه، جومه یا جِمه یا اودینه.

منابع