Կենդանիների հատկանիշների ցանկ

Վիքիմեդիայի նախագծի ցանկ

Ստորև ներկայացվում է կենդանիների ձագերի, խմբերի և ձայների հայերեն անվանումները։

  • Կենդանիների ձագերի խումբը՝ ձագերամ, գազանների խումբը՝ ոհմակ, իսկ խոշոր ընտանի կենդանիները՝ արջառ։
  • Որոշ կենդանիներ (հատկապես ընտանի եղջերավոր) հաշվվում են որպես միավոր օգտագործելով «գլուխը», օր.՝ «2 գլուխ ոչխար»։
Կենդանիների խմբեր և ձագեր
ԿենդանիԽումբՁագՁայն
Վիկավիկինիկներվիկինիկկռռոց
Աղավնիդոխ, աղավնյակ, վարուժնյակ (որձ)ղունղունոց
Աղվեսճահուկ
Այծհորանուլ, ալոջ (էգ)մկկոց
Այծյամայծեմնիկ
Առյուծփրայդ[1]կորյունմռնչյուն
Արագիլկափկափյուն
Արծիվարծվաձագ
Արջքոթոթ, թոժյունմռթմռթոց
Բադկականում
Բազեգավազ
Բորենիկլան
Բուգույժ
Գայլոհմակլակոտոռնոց
Գոմեշգոմշաձագ (էգ)
Գորտշերեփուկկռկռոց
Եղնիկ, եղջերուեղնորթթառանչյուն
Էշքուռակզռռոց, խառանչյուն
Թռչուներամ, տարմ, հույլճուտճռվողյուն, ծվծվոց
Թութակսուր ճղճղոց, մեղմ ճռվողյուն
Խոզբոլուկ, խոզերամակխոճկոր, գոճիճվաղոց
Ծիծեռնակերամճչյուն
Ծիտ[2]ճուտ, ծիտիկծլվլոց, ճլվլոց
Ծղրիդճռճռոց
Կատուփիսիկմլավոց
Կարապկռինչ
Կաքավկղկղոց
Կով, եզ, ցուլնախիր, պաճար, պախրեհորթ (արջառ - արու, երինջ - էգ)բառաչյուն (հորթ - պոռչյուն)
Կռունկխորդերամ, խորդապարկռնչյուն
Հավ, աքաղաղճուտհավ՝ կչկչոց, աքաղաղ՝ ծուղրուղու
Ձիերամակ, ջոկմտրուկ, քուռակվրնջոց, խրխնջյուն, խրխինջ (քիթը՝ փնչոց)
Ձուկվտառճուտծլվլոց, ճլվլոց
Մեղուպարսբզզոց
Մուկծվծվոց
Շունլակոտ, սկունդ[3]հաչոց, ոռնոց, կաղկանձ
Ոչխարհոտ, գիհ, սուրու, օդիքգառմայուն, բառաչյուն
Որսաշունասպանակի
Ուղտուղտերամակ, քարավանուղտաձագ, կոզռակկառաչյուն
Սագկղկղոց
Սարյակսուլոց
Սիրամարգգոչում
Սկյուռգանչյուն
Սոխակգեղգեղանք
Վագրկորյունմռնչյուն
Տավարնախիր, պաճար, պախրեհորթ
Փիղփղերամ
Օձվտառ, նքողակօձակորյունսուլոց

Ծանոթագրություններ