یزید ابن مهلب

یزید بن مهلب ابن ابی صفره ازدی که به ابو خالد معروف هسته، حجاج بن یوسف زن برار و مهلب بن ابی‌صفره ریکا و حجاج والی در خراسان بیه.[۱]

نقشه خراسان در زمان حکومت و نبردهای ابن مهلب

یزید بن مهلب اتا سردار عرب در زمان امویان بیه که مدتی هم امیر خراسان بیه. از اعمال معروف وه که تاریخی بیه، قتل فجیع و کشتار مردم گرگان، بیه که بعد از اون، مردم خون جه، گندم ره آسیاب‌ هاکرده و همون آرد جه نون بخرده.

یزید چندین بار اسپهبدفرخان بزرگ جه که عرب‌ها وه ره ذوالمناقب لقب هادا بینه، جنگ هاکرده و بالاخره در یکی از همین جنگها، فرخان وه ره شکست هادا.[۲][۳] و در بازگشت به عراق، زندان دکته.[۴] وه نیا و بنیانگذار خاندان مهلبیان هسته که در اوایل خلافت عباسی نقش پر رنگی ایفا هاکرد بینه.


بمردن

وه خاسه ای مازرون حمله هَکِنِه که ونه جا توطئه داخلی هاکردنه و وره بکوشتنه

منابع

 • اعظمی سنگسری، چراغعلی. گیل، فرشواذگر شاه و گاوبارگان دابویی (اسپهبدان بزرگ طبرستان). بررسی‌های تاریخی، ۱۳۵۶. 
 • گردیزی، ابوسعید عبدالحی. تاریخ گردیزی زین‌الاخبار. به تصحیح و مقابلهٔ عبدالحی حبیبی. چاپ اول، تهران: دنیای کتاب، ۱۳۶۳.
 • ابن اثیر، عزالدین علی، کامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران، ج۱۳، ص۲۸۲، ترجمه ابوالقاسم حالت و عباس خلیلی، تهران، مؤسسه مطبوعاتی علمی.
 • ابن اثیر، عزالدین علی، کامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران، ج۱۳، ص۲۸۳، ترجمه ابوالقاسم حالت و عباس خلیلی، تهران، مؤسسه مطبوعاتی علمی.
 • مسعودی، علی بن الحسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج۲، ص۲۰۲، ابوالقاسم پاینده، تهران، علمی‌و فرهنگی، ۱۳۷۴ش.
 • بلعمی، محمد بن محمد، تاریخ‌نامه طبری، ج۴، ص۹۲۳، تحقیق محمد روشن، تهران، البرز، چاپ سوم، ۱۳۷۳ش.
 • بلعمی، محمد بن محمد، تاریخ‌نامه طبری، ج۴، ص۹۲۵، تحقیق محمد روشن، تهران، البرز، چاپ سوم، ۱۳۷۳ش
 • بلعمی، محمد بن محمد، تاریخ‌نامه طبری، ج۴، ص۹۲۰، تحقیق محمد روشن، تهران، البرز، چاپ سوم، ۱۳۷۳ش.
 • ابن خلدون، عبدالرحمن، العبر تاریخ ابن خلدون، ج۲، ص۱۲۹، ترجمه عبد المحمد آیتی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۳ش.
 • مسعودی، علی بن حسین، التنبیه و الاشراف، ص۲۷۷.
 • یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، البلدان - تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۲۶۲، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهران، نشر علمی‌و فرهنگی، سال ۱۳۷۱ش.
 • طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۸، ص۳۷۲۳، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، اساطیر، ۱۳۷۵ش.
 • بلعمی، محمد بن محمد، تاریخ‌نامه طبری، ج۴، ص۵۱۴، تحقیق محمد روشن، تهران، البرز، چاپ سوم، ۱۳۷۳ش.
 • مکمل اسلامی ص ۱۴۳۷ ، سید قاسم محمود.
 • "امپراتوری در حال گذار، ترجمه دیوید استفن پاورز، سونی - آلبانی ۱۹۸۹
 • طبری، محمد بن جریر ج ۲۳ "The Zenith of the Marwanid House" ترجمه هندی مارتین - سونی - آلبانی ۱۹۹۰
 • الدوله الامویه. محمد خضری - دار المعرفه - ط ۱۹۹۸ - ص ۳۷۸
 • بلعمی، محمد بن محمد، تاریخ‌نامه طبری، ج۴، ص۸۱۹، تحقیق محمد روشن، تهران، البرز، چاپ سوم، ۱۳۷۳ش.
 • ابن اثیر، عزالدین علی، کامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران، ج۴، ص۵۰۳.
 • بلعمی، محمد بن محمد، تاریخ‌نامه طبری، ج۴، ص۸۱۲، تحقیق محمد روشن، تهران، البرز، چاپ سوم، ۱۳۷۳ش
 • مستوفی قزوینی، حمد الله بن ابی بکر، تاریخ گزیده، ص۲۷۸، تحقیق عبد الحسین نوایی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۴ش.
 • دینوری، امامت و سیاست (تاریخ خلفا)، ص۲۹۵، ترجمه سید ناصر طباطبایی، تهران، ققنوس.
 • تاریخ سیستان، موالی، محمد، تحقیق ملک الشعرای بهار، ص۱۲۱، تهران، کلاله خاور.
 • گردیزی، عبد الحی بن ضحاک، تاریخ گردیزی، زین‌الاخبار ص۲۵۱، ص۲۵۲، تحقیق عبدالحی حبیبی، تهران، دنیای کتاب، ۱۳۶۳ش.
 • ابن فقیه همدانی، احمد بن محمد، ترجمه مختصر البلدان، ص۱۵۴، ح. مسعود، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۹ش.
 • مستوفی قزوینی، حمد الله بن ابی بکر، تاریخ گزیده، ص۲۷۱، تحقیق عبد الحسین نوایی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۴ش.
 • ابن خلدون، عبدالرحمن، العبر تاریخ ابن خلدون، ج۴، ص۷۵.
 • بلعمی، محمد بن محمد، تاریخ‌نامه طبری، ج۴، ص۹۰۷، تحقیق محمد روشن، تهران، البرز، چاپ سوم، ۱۳۷۳ش.
 • مستوفی قزوینی، حمد الله بن ابی بکر، تاریخ گزیده، ص۲۸۲، تحقیق عبد الحسین نوایی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۴ش.


وابسته جستارون

 1. «یزید بن مهلب». رشد. هارشی‌یه بیی ۱۸ اکتبر ۲۰۱۸ گادِر. 
 2. گردیزی، «در ذکر امرای خراسان»، زین‌الاخبار، ۲۵۱.
 3. ترجمهٔ فارسی تاریخ ابن خلدون، جلد دوم، ص 144.
 4. اعظمی سنگسری، «گیل، فرشواذگر شاه و گاوبارگان دابویی (اسپهبدان بزرگ طبرستان)»، بررسی‌های تاریخی، ۱۳۵۶، ص۶۶.