پورتال:اسایی دکته‌ئون

مهم ِخورون ِعناوین
چارلز سوم و ونه ملکههارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۰۸:۲۵ جهونی

تاریخ:۱ ژوئن ۲۰۲۳

أمروز ۸ وَهمِنه ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۷:۲۵   پکن: ۱۶:۲۵   
دشنبه: ۱۳:۲۵   کابل: ۱۲:۵۵   
تهران: ۱۲:۵۵   
بیروت: ۱۱:۲۵    برلین: ۱۰:۲۵   
لندن: ۰۹:۲۵   نیویورک: ۰۴:۲۵


هفتهژوئنخردادوَهمِنه ما
جومه۲۶۵۲
شنبه۲۷۶۳
یه‌شنبه۲۸۷۴
دِشنبه۲۹۸۵
سه‌شنبه۳۰۹۶
چارشنبه۳۱۱۰۷
اَمروز۱۱۱۸
Wikinews-logo.svg

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.