پتیلوس

اتی مر-ماچکل که لل-بئو خرنه

پیتیلوس

Ophisaurus apodus (3).jpg

بقایِ وضعیت   مقدار دچی‌ین (P141) ویکی دیتا دله

انقراض خطر وجود ندارنه
رج مرتبهتی[۱]  مقدار دچی‌ین (P105) ویکی دیتا دله
علمی طبقه‌بندی  مقدار دچی‌ین (P171) ویکی دیتا دله
جور محدوده زنده‌ئون
جور قلمرو یوکاریوت
قلمرو حیوون
جیر قلمرو د وری ئون
فرعی قلمرو لامیزه‌دومی‌ها
چله رسن‌دارون
جیر چله میرکادارون
فرعی چله چهاراندام‌ریختان
جور رجه چار وری‌ئون
رجه خزنده‌ئون
فرعی رجه پولک‌سوسمارشکلان
جور راسته پولک‌خزندگان
راسته پولک‌داران
جیر راسته مارمولک‌ریختان
خانواده مارمولک‌های بی‌دست‌وپا
جیر خانواده Anguinae
جنس Pseudopus
علمی نوم
Pseudopus apodus [۱]
پالاس، ١٧٧۵
دیگر اسمون
Ophisaurus apodus
پتیلوس عکس نگارخنه  - ویکی‌مدیا تلمبار  مقدار دچی‌ین (P935) ویکی دیتا دله

پتیلوس یا پیتیلوس یا اشلک (علمی نوم: pseudopus apodus)، ات‌تی خزنده حیوون هسه که مازندران دله هم دره . این حیوان اِتی بی‌دست و لینگ ماچکل هسه، ولی خله‌ها اشتباهاً خیال کاننه که این حیوان اتی مَر هسته. پتیلوس بی‌آزار هسه و سم نارنه و کم آزارترین مَرون جه محسوب وونه ولی وقتی خاینه شه جه دفاع هاکنه گاز گیرنه!


شرح

 
ونه سَر

این حیوون ِبلندی بتونده تا ۱۳۵سانتی‌متر بَواشه. ونه بَدِن قهوه‌ای مایل به زرده و ونه اِشکم (بتیم) و سر پولِک دانّه، ونه گردِ کلّه باعِث وونه که گت اجیک ره بَمونده. وه لینگ هم دانّه ولی خله پچوک (دِ میلیمتری) هسته و سخت بَنشنه وه ره هارشی‌ین. ولی ونه گوش‌ها، پولِک‌ها و اشکم ِشکل خله مَرون جه فرق کانده. ونه دِم اگه بَکِندِست بَواشه، تازه دِم خله لس‌لس ای دَر اِنه ولی قبلی دِم جه تیره‌ته وانه.

جغرافیایی محدوده

دِتا پیتیلوس ِجنگ دَکِتِن فیلم

این حیوون جنوبی اروپا و آسیای مرکزی مناطق دله دَره. ونه نوم ره انگلیسی دله Sheltopusik گانّه که روسی و ایتالیایی جه انه.

پیتیلوس شیر و یا نسبتاً خشک ِجائون، دامنه‌ئون و صخره‌ای سی، سنگلاخی دیفارون، کالومی سِلاب، دره‌ها، روخنه‌ئون پَلی، بینجستون و صیفی‌جات ِمزارع دله زندگی کانده.

کلیه مناطق گیلان و مازندرون تا گرگان بَدی‌یه وونه.

خِراک

این حیوون بَئو و گل جه تغدیه کانده. این حیوون مَله‌ئون دله اِنه چیندکا و کرم ابریشم و توت ره خانّه.

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ دچی‌کر: Peter Uetz — عنوان : The Reptile Database — تنک بیّن تاریخ: مارس ۲۰۱۵