پورتال:اسایی دکته‌ئون

مهم ِخورون ِعناوین
چارلز سوم و ونه ملکههارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۱۹:۴۴ جهونی

تاریخ:۱ ژوئن ۲۰۲۳

أمروز ۸ وَهمِنه ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۴:۴۴   پکن: ۰۳:۴۴   
دشنبه: ۰۰:۴۴   کابل: ۰۰:۱۴   
تهران: ۰۰:۱۴   
بیروت: ۲۲:۴۴    برلین: ۲۱:۴۴   
لندن: ۲۰:۴۴   نیویورک: ۱۵:۴۴


هفتهژوئنخردادوَهمِنه ما
جومه۲۶۵۲
شنبه۲۷۶۳
یه‌شنبه۲۸۷۴
دِشنبه۲۹۸۵
سه‌شنبه۳۰۹۶
چارشنبه۳۱۱۰۷
اَمروز۱۱۱۸
دچی‌ین  

۱ ژوئن ۲۰۲۳

  • کوزوو دله صرب‌ها حکومت ره هاپیتنه. اسا صربستان و کوزوو وضع جنگی هسته و اروپای اتحادیه جلسه بشتنه که هارشن ونه چتی بوو.
  • ترکمونستون خانه آمریکا جه کومک بیره که «جندم لوش» ره دوندن.