مهدیار آقاجانی

مهدیار آقاجانی ایرانی آهنگساز و تهیه‌کننده هسته که رپ‌کرون جه، سال ۱۳۸۳ تاسا، کایری کانده. وه اوائل جه هیچکس همراهی کار کرده و اسا دیگر خونش‌کرون جه هم کایری دارنه: قاف و فدایی واری. ونه سبک دله ایرانی سازها هم الکترونیک ِسازها جه قاطی وونه.

دپیته چرخه‌تو

منابع