لیسه

Slugs 1896.jpg
لیسه‌ئون ِمختلف ِجورون

علمی طبقه‌بندی
قلمرو:جانورون
چله:نرم‌تنان
کلاس:اشکم‌پائون
جیر کلاس:راست‌اشکم‌پائون
جور راسته:دگرآبششان
راسته:شش‌دارون
جیر راسته:هوشش‌داران
فرعی راسته:Stylommatophora
زیرفرورده‌ها، بالاحانواده‌ها و خانواده‌ها
متن ره هارشین
لیسه عکس نگارخنه  - ویکی‌مدیا تلمبار  مقدار دچی‌ین (P935) ویکی دیتا دله


لیسه ات‌تی بی‌صدف ِلیسک و ات‌جور نرم‌تن، اشکم‌پائون ِچِلّه دله، هسته. این حیوون راست‌اشکم‌پائون ِزیررده (Orthogastropoda) و دگرآبششان ِبالاراسته (Heterobranchia) و شش‌دارون ِراستهٔ (Pulmonata) دله قرار دانّه. علت اینکه لیسک ره اشکم‌پائون ِرده دله قرار هِدانه این هسته که ونه بَدِن ِبِن اتجور حرکتی وسیله و لینگ‌مونا هسته.

منابع

  • ویکی‌پدیای انگلیسی.