اشکان فدائی (بزائه‌ی آذر ۱۳۶۸) ایرانی خونش‌کر و فارسی رپر هسته که مهدیار آقاجانی جه کایری کانده و ملتفتِ گروه دله، سال ۱۳۸۸ تاسا موسیقی ره دمبال کانده. وه تهرون وچوئه ولی اسا فرانسه دله زندگی کانده.

Ashkan Fadaei.jpg

فدایی ِاولین آهنگ نوم «ایران ایران» بی‌یه که وه ره سال ۸۸ اعتراضات په تنک هاکرده. سال ۱۳۸۹ ونه اولین هم‌بازی آهنگ «شک» نوم جه بیرون بمو بی‌یه که قاف وه ره «انجام وظیفه» ِآلبوم دله قرار هدا. وه شه «عدل» آلبوم، که سال ۱۳۹۱ بمو، دله هم خله خونش‌کرون دیگه جه کایری داشته و خصوصاً هیچکس جه خله همکاری کانده. وه بعضی خونش‌کرون دیگه ره هم دیس هاکرده و علیه وشون بخوندسته. ونه بخوندسته‌چیون ویشته اجتمائی مسائل و اعتراض‌هاکردن.

منابع

بریم بگردستن