رحمان قدمی

رحمان

رحمان قدمی ئه‌تا از تبرستون شبکهٔ مجری‌ئون هسته. مسابقه بوردکا و عاق والدین از کارهای معروف وه بشمارده وونه. وه برنامه‌ها و مراسم‌های خارج از صداوسیما ره هم اجرا کانده.[۱][۲]

بوردکا مسابقه.

رحمان قدمی شه کار ره تیاتر جه شروع هاکرده و مازرون ِاستانی رادیو و تلویزون دله فعالیت کانده. وه رادیو جه ویشته کَشِنه و بوردکایِ مسابقه ره هم اول اونجه مجری‌کری کارده. آقای قدمی نسبت به شبکه‌تبرستان ِباقی مجری‌ئون ویشته مازرونی زوون جه تسلط دارنه.[۳]

وابسته جستارون

منبع