کیجا یا زنایی دیگری ره دِدا یا خاخر وانه که وشون اتا مار و پی‌یر جه یا کم‌دس (=حداقل) اتا مار یا اتا پی‌یر جه بائن.[۱]

دِ خاخر ایصفهون دله.

ویشته بخوندین

بن‌بنویشت