اکبر رستگار

اکبر رستگار اتا مازرونی خونش‌کر، نوازنده و آهنگساز هسته که مهرآوایِ موسسه جه کایری کانده. وه مهربونی، بهار وا، تی‌تی کاک، سوز گلام، شبی به نغمه و نوا و ته خاطری آلبوم‌ها دله همکاری داشته. غیر از تیناری آهنگ هم شه ساجنه و تنک کانده و جشنواره‌ئون دله هم شونه.[۱]

اکبر رستگار
شخصی معلومات
ملیت
Flag of Iran ایرانی
حرفه
خونش‌کَر

وه پل سفید دله دنیا بموئه و مهندسی مکانیک درس ره بخوندسته. سال 88 اتا موسیقی گروه به نوم «وارش» بساته و شه اولین کار ره بنوم «مهربونی (مادر)» منتشر هاکرده. ونه معروفترین آثار جه، اتا شعر هسته که مار خَوری خوندنه.[۲]

منابع

دچی‌ین