احمد سعیدی

احمد سعیدی (بزائه ۱۳۶۷ - شیراز) ئه‌تا ایرونی خونشکر هسته. وه خاش کار ره ایرون دله شروع هاکارده و سال ۹۲ بورده آمریکا.احمد سعیدی ئه‌ت پرجمعیت و مذهبی خانواده دله گد بیّه و ۷ تا خواخر برار داشته گه ون جه گدتر بینه.

احمد سعیدی
AhmadSaeedi.jpg
اطلاعات هنرمند
واقعی نوماحمد سعیدی
بزائن۱۳۶۷ ، شیراز
اصالت/ملیتایران پرچم ایران ایرانی
سبک‌هاپاپ پاپ
فعالیت(ئون) {{}}{{}} [[]]

آلبومون

وابستت شدم

ایران گام، ۱۳۸۷
شمارهآهنگترانه سراآهنگسازتنظیمسبک
یکوابستت شدماحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های شاد
دوعشق بی گناهاحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های شاد
سهدلتنگیاحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های احساسی آهنگ های شاد
چهارمراقب تو بودماحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های شاد
پنجدوست دارماحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های شاد
ششتحمل کناحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های احساسی آهنگ های شاد
هفتحالم خوبهاحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های شاد
هشتزندگی رو باتو می خواماحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های احساسی آهنگ های شاد
نهوابستت شدم ریمیکس(مهران عباسی)احمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های ریمیکس

تک‌آهنگ‌ئون

ایران گام، ۱۳۸۷
شمارهآهنگترانه سراآهنگسازتنظیمسبک
یکحالم خوبهاحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های شاد
دومراقب تو بودماحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های شاد
سهزندگی رو با تو می خواماحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های احساسی آهنگ های شاد
چهاردلتنگیاحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های احساسی آهنگ های شاد
پنجدیرهاحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های احساسی آهنگ های شاد
ششوابستت شدم ریمیکس {مهران عباسی}احمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های ریمیکس
هفتاثری بعد از تواحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های شاد
هشتعاشق نبودیاحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های شاد
نهمقصرش تو بودیاحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های احساسی آهنگ های غمگین
دهتوی رویاهاماحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های شاد
یازدهخودمو یادم میرهاحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های احساسی آهنگ های شاد
دوازدهشدیدااحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های شاد
سیزدهدیوونتم زیاداحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های احساسی آهنگ های شاد
چهادهنازنیناحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های شاد
پانزدهحقیقتاحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های احساسی آهنگ های شاد
شانزدهبا تواحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های احساسی آهنگ های شاد
هفدهتوی رویاهام ریمیکس {دی جی آریا}احمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های ریمیکس
هجدهمراقب تو بودم ریمیکس {مهران عباسی}احمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های ریمیکس
نوزدهمیشه برگردیاحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های شاد
بیستبا من باشاحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های شاد
بیست و یکخوش خیالاحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های احساسی آهنگ های شاد
بیست و دوخوبهاحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های شاد
بیست و سههنوزم عاشقماحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های احساسی آهنگ های شاد
بیست و چهارتو باشیاحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های شاد
بیست و پنجریکالاحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های شاد
بیست و ششته این جادهاحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های شاد
بیست و هفتخب معلومهاحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های شاد
بیست و هشتدیداراحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های شاد
بیست و نهیادت بیاداحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های شاد
سیتوی رویاهام ریمیکس {کابوس حسنی}احمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های ریمیکس
سی و یکچند وقتهاحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های احساسی آهنگ های شاد
سی و دوعشق رویاییاحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های عاشقانه آهنگ های ریمیکس
سی و سهشک نکناحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های شاد
سی و چهارکنارتماحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های شاد
سی و پنجحست می کنماحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های احساسی آهنگ های شاد
سی و ششخوشبختیاحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های احساسی آهنگ های شاد
سی و هفتمست مستاحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های شاد
سی و هشتعاشق تریناحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های احساسی آهنگ های شاد
سی و نهمیشه بریاحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های احساسی آهنگ های شاد
چهلتو بخنداحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های شاد
چهل و یکبی طاقتیاحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های احساسی آهنگ های شاد
چهل و دودل دیوونهاحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های شاد
چهل و سهبا من بماناحمد سعیدیاحمد سعیدیاحمد سعیدیآهنگ های ریمیکس
چهل و چهارواسه عشقه(بزودی)
چهل و پنجهی بارون(بزودی)

بن‌مایه

  • سینا ولی‌الله گفتگو احمد سعیدی جه «چندشنبه با سینا» دله.