احسان دریادل

ئه‌تا ایرونی خونشکر ، نوازنده و آهنگساز هسته

احسان دریادل (بزائه) ئه‌تا ایرونی خونشکر ، نوازنده و آهنگساز هسته. وه مصطفی مومنی همکاری جه، سال ۹۹ دله سرشناس بیّه [۱]

احسان دریادل
احسان دریادل.jpg
اطلاعات هنرمند
واقعی نوماحسان دریادل
اصالت/ملیتپرچم ایران ایرونی
سبک‌هاپاپ
فعالیت(ئون)

خونشکر
نوازنده
آهنگساز

ترَکـــــون

احسان دریادلِ ترکـــــون
شمارهنامسرایندهآهنگسازتنظیم کرمدت
۱.«دردونه»احسان دریادلاحسات دریادلمصطفی مومنی۳:۱۴
۲.«ماهی»احسان دریادلاحسان دریادلمصطفی مومنی۳:۴۰
۳.«دنباله دار»احسان دریادلاحسان دزیادلمصطفی مومنی۳:۰۶
۴.«تلخی»احسان دریادلاحسان دریادلمصطفی مومنی۳:۱۱
۵.«کوچمون»احسان دریادلاحسان دریادلمصطفی مومنی۳:۳۱


بن‌مایه