Antoniem

Woordpaar wat teenoorgestelde betekenisse het

'n Antoniem, van die Grieks anti ("teenoorgestelde") en onoma ("naam"), is 'n woordpaar wat teenoorgestelde betekenisse het, soos "dag" en "nag", "warm" en "koud" en "op" en "af".

Antonieme is slegs van toepassing op die betekenis van woorde en nie die werklike konsepte wat die woorde onderlê nie. "Kind" en "ouer" is byvoorbeeld antonieme, maar iemand wat 'n ouer is, mag ook weer 'n ander persoon se kind wees.

Voorbeelde

Voorbeelde van antonieme:

A

 • aaklig – mooi, aangenaam, lekker, heerlik,opwindend
 • aan — af
 • aan (vas) – los
 • aanbeland – weggaan, vertrek
 • aanbeveel – afkeur, afwys
 • aanbeveling – afkeuring, afwysing
 • aanbid – minag, haat
 • aanbind – losbind
 • aanblaas – doodblaas
 • aanbly – vertrek, weggaan
 • aanbod – vraag
 • aand – oggend, dagbreek, vroegdag, skemerdag, dagbreek, hoenderkraai, daglumier
 • aandag – onopmerksaamheid, onoplettendheid, aandagloosheid, afgetrokkenheid
 • aandagtig – onoplettend, onopmerksaam, afwesig, afgetrokke
 • aandblad – oggendblad, oggendkoerant
 • aanddiens – oggenddiens, môrediens
 • aandpak – dagpak, dagklere
 • aandpraatjie – môrepraatjie
 • aandraai – losdraai
 • aandrok – dagrok, kort rok
 • aandrooi – môrerooi
 • aandruk – sloer, luier, talm
 • aandryf – keer, laat ophou
 • aandskof – oggendskof, dagskof
 • aandstond – môrestond, morestond, oggendstond
 • aandurf – beëindig, eindig
 • aaneen – onderbroke, afgebroke, sporadies
 • aaneengeslote – oop, onderbroke, los, uiteen
 • aaneenlas – losmaak, uiteengooi
 • aaneenlopend – los, oop, onderbroke
 • aaneenskakel – losmaak, uitmekaarmaak, ontbind
 • aaneenskakeling – losmaking; ontbinding
 • aaneenskryf – los skryf, los skrywe
 • aaneensluit – losmaak, ontbind, uitmekaarmaak
 • aaneensmee – losmaak, uitmekaarmaak, uitmekaarhaal
 • aangaan – ophou, staak; beëindig, eindig
 • aangebore – onnatuurlik; verworwe
 • aangedaan – vrolik, opgewek, laggend, bly
 • aangee – neem, vat, terugneem, terugvat
 • aangeklaagde – aanklaer, klaer
 • aangeklam – nugter
 • aangekomene – vertrekkende
 • aangenaam – onaangenaam; onvriendelik, ongaaf, stuurs, goor
 • aangeprys – afgekeur, afgewys
 • aangeskrewe – ongeag, ongeëer; onbekend
 • aangespe – losgespe, losmaak
 • aangesprokene – spreker, prater, taalgebruiker
 • aangetrek – kaal, naak, onaangetrek
 • aangetrokke – onbekoor, onaangetrokke, afstotend, afstootlik
 • aangewese – ongeskikste, onbevoegdste, onaangewese, nie–aangewese
 • aangord – losgord, losbind, lostrek
 • aangrensend – nie–aangrensend, ver, nie–aanliggend
 • aangroei – verminder, afneem
 • aangryns – toelag
 • aangryp – los, loslaat
 • aangrypend – onaangeraak, onbetrokke; lelik, afskuwelik
 • aanhaak – losmaak, afhaal; losmaak, uitspan
 • aanhaal – losmaak, afhaal; lostrek, uitmekaarhaal
 • aanhalig – onvriendelik, stuurs, afstootlik
 • aanhang – teenstanders, opposisie
 • aanhang – losmaak, afhaak, afhaal
 • aanhanger – teenstander, vyand; leier, meester
 • aanhanklik – los, ontrou; liefdeloos, onbelangstellend
 • aanhef – epiloog, sluitstuk, slot, einde, naskrif, nawoord
 • aanhef – afsluit, beëindig
 • aanheg – losmaak, afhaal, lostrek, uitmekaartrek
 • aanhelp – keer, verhinder, stuit, belemmer
 • aanhits – keer, kalmeer, laat bedaar
 • aanhoor – praat, sê
 • aanhorig – nie–behorend, vreemd
 • aanhou – ophou, staak; vrylaat, loslaat
 • aanhoudend – ophoudelik, sporadies, kort, afgebroke, af en toe
 • aanhouding – vrylating, loslating; onderbreking
 • aanhouer – staker, tou–opgooier
 • aanja – luier, sloer, draal
 • aankant – deurmekaar, onnet, vuil
 • aankeer – wegkeer, wegja, voortja; vrylaat, loslaat
 • aankla – vryspreek
 • aanklaer – verdediger
 • aanklam – droogmaak, droog, droë
 • aanklamp – losmaak, afhaal
 • aanklee – uittrek, uitklee
 • aankleef – los, losmaak
 • aanklewing – losmaking
 • aanklink – uitmekaarhaal, losmaak
 • aanknip – afsnit, afskakel
 • aanknoop – losknoop, losmaak; eindig, beëindig
 • aanknopingspunt – eindpunt; einde, slot
 • aankom – weggaan, vertrek; verder gaan; bly
 • aankomde – verlede, laas
 • aankomeling – vertrekker, voortganer; kenner, gesoute; volwassene, grootmens
 • aankomende – verlede, laas, passeerde
 • aankoms – vertrek, weggaan
 • aankoop – verkoop, van die hand sit
 • aankruie – voortstap, stad, drafstap; hardloop
 • aankry – uittrek, uitkry; verloor
 • aankyk – wegkyk
 • aanlag – aangluur, aangryns, begluur
 • aanland – vertrek, weggaan
 • aanlap – losmaak, uitmekaarhaal, loswerk
 • aanloklik — afstootlik
 • aanstel — afdank
 • armoede – rykdom
 • aktief – onaktief

B

 • baie – min
 • beter – slegter
 • bombasties – teruggetrokke
 • bekend-ondbekend

C

 • chaos – orde, kosmos
 • chronies – akuut
 • chronologies – achronologies
 • cul–de–sac (doodloopstraat) – deurpad, deurloopstraat

D

 • dom – slim
 • dronk – nugter

E

 • eerlik – oneerlik

F

 • faal – slaag, regkry
 • faam – berugtheid
 • fabelagtig – waar, geloofbaar
 • fakultatief – verpligtend, verplig
 • fameus – onbekend
 • familiêr – vreemd, afwysend, stug
 • fantasie – werklikheid, realiteit
 • fantasties – werklik, reëel
 • fassineer – verveel
 • fatsoenlik – onfatsoenlik, ongemanierd
 • fauna (uitgespreek fa–oena) – flora, plantlewe
 • fees – begrafnis
 • feestelik – gedemp, somber
 • feit – denkbeeld, idee, voorstelling, abstraksie
 • feitedwaling – regsdwaling, error juris
 • feitlik – net nie, glad nie
 • fel – lig, swak
 • fier – slap, pap
 • fiets – motorfiets
 • figuratief – nie-figuratief
 • figuurlik – letterlik
 • fiks – onfiks, swak, pap
 • fiksie – nie-fiksie, feiteliteratuur
 • filantroop – misantroop, onderdrukker, mensehater
 • filiaal – moedersaak, moederwinkel, moedermaatskappy, hoofmaatskappy
 • finaal – aanvanklik, beginnend, openend
 • fisiek – geestelik
 • fisies – geestelik
 • flagrant – verskuil
 • flegma – opgewondenheid, onduurte, onrustigheid
 • flegmaties – opgewonde, onrustig
 • flets – helder, skerp
 • fleur – ouderdom, herfstyd, winter, afgeleefdheid
 • flikker – skyn, blink
 • flink – dooierig, lusteloos, pap, vaal, lui
 • flora – fauna, diereryk
 • floreer – verwelk, doodgaan
 • flou – bewus, fluks, sterk, lewendig
 • flouiteit – pittigheid, geestigheid
 • floute – bewustheid
 • fluister – bulder, hard praat, duidelik praat, openlik sê
 • fluks – lui, onwillig, traag
 • flussies – lankal, lank gelede
 • fondament – bobou, gebou
 • formeel – informeel, gemoedelik, natuurlik
 • fors – tingerig, kragloos, pieperig, swak
 • forte – piano, sag
 • fout – juistheid, korrektheid
 • foutief – juis, reg, korrek
 • foutloos – onsuiwer, vuil
 • fraai – lelik, onsierlik, grof
 • fraksie – geheel
 • frank – onvrymoedig, bedek
 • frase – sin, volsin, periode
 • frekwent – soms, sporadies
 • fris – swak, pap, muf, oud
 • front – agterkant, agteraansig
 • frustrasie – oplugting, verligting
 • frustreer – help, aanhelp, deurhelp
 • fundamenteel – afgelei
 • fusie – splyting, splitsing, verdeling
 • futloos – energievol, energiek, fluks
 • futuristies – oudtyds, antiek, modern
 • fyn – grof, ru, dik, onfyn
 • fynbesnaar – grof, ru, ongevoelig, onsensitief
 • fynmeel – growwe meel, bruinmeel

G

 • gaaf – nors, afstootlik, bars, onaangenaam, stukkend, gekeep
 • gaan – kom, aankom, arriveer
 • gaande – stil, ingetoë, rustig, luierend
 • gaandeweg – gou, onmiddellik, dadelik
 • galant – onbeleefd, onhoflik, ongemanierd, stuurs, ru
 • galbitter – stroopsoet, siet
 • galop – draf, stap
 • gangbaar – onbevredigend, onbruikbaar, swak
 • gans – glad nie
 • gansegaar – niks
 • gasvry – onvriendelik, stug, koud
 • gat – kop, bokant
 • gebarespel – geluidspel, hoorspel, drama, toneelopvoering
 • gebaretaal – praat, taalgebruik
 • gebied – luister, hoor, gehoorsaam
 • gebiedend – gehoorsaam, inskiklik
 • geboorte – sterfte, dood, oorlye
 • gebrekkig – heel, foutloos, goed, reg
 • gebreklik – welgeskape
 • gebroke – heel, reguit, opgewek
 • gebruik – ongebruik, verouderdheid
 • gebruik – misbruik
 • gebruiklik – ongebruiklik, ongewoon
 • gebukkend – regop
 • gedaan – energieryk, fluks, lewendig, volop, baie
 • gedagteloos – nadenkend
 • gedeë – vermeng, gemeng
 • gedeelte – geheel, voltooidheid
 • gedeeltelik – heeltemal, geheel
 • gedemp – leeg, hard, hardop
 • gedenk – vergeet
 • gedetailleer – breedweg, algemeen, oorsigtelik, sinopties, samevattend
 • gedetermineerd – weifelend, onseker
 • gedienstig – gebiedend, oorheersend
 • gedig – roman, prosawerk
 • gedoriewaar – glad nie, geensins, nottendêm
 • gedraai – haas, vinnigheid, spoed, fluksheid
 • gedug – klein, onbenullig, swak, nikswerd
 • geduld – ongeduld, onverdraagsaamheid
 • gedurig – soms, af en toe, sporadies
 • gedwee – koppig, balhorig, stuurs, dwars
 • gedwonge – vrywillig, natuurlik, ongekunsteld, opreg, eg
 • gedy – sterf, afsterf, verknot, kwyn
 • gee – neem, vat
 • geen – almal, iedereen, elkeen
 • gees – liggaam, vlees
 • geesdodend – opwekkend, interessant, afwisselend, dinamies
 • geesdrif – papheid, leweloosheid, futloosheid
 • geestelik – liggaamlik, lyflik, wêrelds; ongodsdienstig, verstandeloos, onintellektueel
 • geestelike – leek, lekeprediker
 • geestesarbeid – liggaamwerk, liggaamlike inspanning, arbeid
 • geestesgesteldheid – liggaamsgesteldheid
 • geesteskrag – papheid, lamsakkigheid, energieloosheid, daadloosheid
 • geestig – droog, droogstoppelrig, humorloos
 • gegoed – arm, onbemiddeld
 • gegroef – glad, plooiloos
 • gehard – sag, gevoelig, onbestand
 • gehawend – heel, onbeskadig, onaangeraak
 • geheel – deel, gedeelte, onderdeel, subgeheel
 • geheel – gedeeltelik
 • geheelonthouer – alkoholis, drinker, drankverslaafde, verslaafde
 • geheg – los van, ongebonde
 • geheim – openbaarheid, openbaarmaking, openlikheid, verklaarbaarheid
 • geheim – openbaar, publiek
 • geheimenis – openbaarmaking, bekendmaking, bekendstelling
 • geheimsinnig – openlik, bekend
 • geheue – vergeetagtigheid
 • gehoorsaam – ongehoorsaam
 • gehuggie – stad, woning
 • gehuud – ongehuud, ongetroud
 • geil – skraal, onvrugbaar
 • gejaag – rustig, stil, kalm
 • gek – normaal, ernstig
 • gekant – daarvoor, pro, vir
 • gekheid – slimheid
 • geklik – ernstig, sedig
 • gekonfyt – onbedrewe, lomp, onervare, onkundig
 • gekunsteld – ongekunsteld, natuurlik
 • gelate – opstandig, murmererend
 • gelatenheid – opstandigheid, murmurering
 • geldadel – erfadel, adel
 • geldgierig – mededeelsaam, onselfsugtig
 • geldig – ongeldig
 • geldigverklaring – ongeldigverklaring, invalidasie
 • geldskieter – lener, geldlener
 • gelede – toekomstig, toekomend
 • geleë – ongeleë, onvanpas, ongeskik
 • geleerd – nie–geleerd, nie–opgevoed, ongeleerd
 • geleidelik – vinnig, onmiddellik, oombliklik, dadelik, skielik
 • geletterd – ongeletterd
 • geliefkoosde – gehate, afgekeurde
 • geloof – ongeloof, heidensheid
 • geloofwaardig – ongeloofwaardig, onbetroubaar
 • geluk – ongelukkigheid, ongeluk, smart, onheil
 • geluk – misluk
 • gelukkig – ongelukkig, treurig, smartlik
 • geluksbode – ongeluksbode, jobsbode
 • gelukskoot – ongeluk, mislukking, teenspoed
 • gelyk – ongelyk, oneffe, bulterig
 • gelyke – ongelyke
 • gelykheid – ongelykheid
 • gelykmatig – ongelykmatig, ongelyk
 • gelyksoortig – ongelyksoortig, heterogeen
 • gelykstroom – wisselstroom
 • gelyktydig – ongelyktydig
 • gelykvormig – verskillend, heterogeen
 • gemaak – opreg, natuurlik, ongekunsteld
 • gemak – ongemak
 • gemaklik – ongemaklik, ongerieflik, moeilik
 • gemanierd – ongemanierd
 • gemaniëreerd – natuurlik, ongekunsteld
 • gematig – ongematig, oordrewe, onbesadig
 • gemeenskap – individu, enkeling
 • gemeenskaplik – individueel
 • gemeng – eensoortig, ongemeng
 • gemiddeld – buitengewoon, bogemiddeld, ondergemiddeld, bonormaal, ondernormaal
 • gemiddelde – uiterste
 • gemoedelik – nors, bars, stuurs, onvriendelik, onaangenaam
 • gemoeid – ongemoeid, onbetrokke
 • gemors – voortreflikheid, knapheid
 • genaakbaar – ongenaakbaar, ontoeganklik
 • genade – ongenade; geregtigheid
 • genadeloos – genadig
 • geneig – ongeneig, ongeneë
 • generaal – weerman, burger
 • generatiewe voortplanting – vegetatiewe voortplanting
 • generies – spesifiek
 • geniaal – idioties, imbesiel
 • genialiteit – domheid
 • genie – idioot, imbesiel, moroon (die normale IK is 100: 'n idioot het 'n IK van 25 en minder, 'n imbesiel tussen 25 – 40; 'n moroon tussen 40 – 60; grensgevalle van tussen dom en swaksinnig is tussen 60 – 70; dommes tussen 70 – 90; normales tussen 90 – 110; superieures tussen 110 – 120; hoog superieures tussen 120 – 140. Genieë het 'n IK bo 140 – 'n 10-jarige genie sal dus 'n verstandsouderdom van 'n 14+-jarige hê, terwyl 'n idioot dié van 'n 2½-jarige het).[1]
 • geniepsig – liefderik, sag, strelend
 • genoeglik – ongenoeglik, onaangenaam
 • genoegsaam – ongenoegsaam, te min, te weinig, onvoldoende
 • geometrie – algebra, stelkunde
 • geoorloof – ongeoorloof, onwettig
 • gepaard – ongepaard, enkel, een–een
 • gepas – ongepas, onbetaamlik, inopportuun, ongeleë
 • gepeupel – aristokrasie, adel, hoë stand
 • geraak – ongeërg, ongeraak, gaaf
 • geraas – stilte, kalmte
 • geraffineer – grof, onverfyn, ongeraffineer
 • geredelik – onbereidwillig, stuurs, koppig
 • gereed – ongewillig, onvoorbereid, onbeskikbaar
 • gereeld – ongereeld, onreëlmatig, sporadies, af en toe
 • gereg – onderwêreld, misdadigers
 • geregtelik – ongeregtig
 • geregtigheid – ongeregtigheid, onreg, onbillikheid, onregverdigheid
 • geregverdig – ongeregverdig, onwaar, onjuis
 • gerek – bondig, kort, onomwonde
 • gereserveer – ongereserveer, onbespreek; voor op die wa, vrymoedig
 • gerief – ongerief, ongemak
 • gerieflik – ongerieflik, ongemaklik
 • gering – groot, groots, omvangryk; baie; belangrik; aansienlik.
 • geringskat – hoogskat
 • geroepe – verbygaan, ongeroepe, vergete
 • gerug – bevestiging, bevestigde berig
 • geruis – stilte, kalmte, geruisloosheid
 • geruisloos – hard, lawaaierig, rumoerig
 • gerus – ongerus, onrustig, bevrees, bekommerd
 • gesag – onderworpenheid, ondergeskiktheid
 • gesaghebbend – onderworpe, onderdanig
 • gesaghebbende – ondergeskikte, onderdanige
 • gesamentlik – gedeeltelik, verdeel, versprei enkeld, een–een
 • gesang – praat, pratery, gepraat
 • geseën – verdoem, veroordeel, vervloek
 • gesegde – onderwerp, naamwoorddeel, naamwoordstuk
 • gesellig – ongesellig, onvriendelik, onaangenaam
 • geset – slank, maer, dun
 • gesiene – geminagte, mindere, lae
 • geskik – ongeskik, onpas, onbruikbaar; ongemanierd
 • geskool – ongeskoold, onbedrewe, ongeleerd
 • geslepe – eerlik, opreg, openlik
 • geslote – oop, gemeensaam, spraaksaam
 • gesog – natuurlik, ongekunsteld, ongewild, onpopulêr
 • gesond – siek, ongesond, swak, bedorwe, kunsmatig
 • gespanne – ontspanne, gemoedelik, vriendelik, goedgesind
 • gespe – losgespe, losmaak
 • gespuis – wetsgehoorsames, ordentlikes
 • gestadig – ongestadig, onderbroke, ongereeld, onreëlmatig
 • gesuiwer – vuilgemaak
 • geswolle – natuurlik, eg, onversierd
 • getitel – ongetitel, naamloos
 • getrou – ontrou, onbetroubaar, onnoukeurig
 • getroud – ongetroud, enkel, enkellopend, alleenlopend, ongehuud
 • geurig – stinkend, onwelriekend
 • gevaar – ongevaar, gevaarloosheid, veilig
 • gevaarlik – veilig
 • gevangenis – vryheid
 • gevestig – tydelik, onvas, beweeglik
 • gevleuel – ongevleuel, vlerkloos
 • gevoelig – gevoelloos, ongevoelig, onsensitief, grof
 • gevoelvol – gevoelloos
 • gevolg – oorsaak, rede
 • gewaagd – mak, ongevaarlik, veilig
 • gewapen – ongewapen, onbewapen, onvoorbereid
 • geweld – geweldloosheid, sagtheid, vreedsaam
 • geweldig – tingerig, tengerig, klein, onopmerklik, nietig
 • geweldig – min, weinig, nietig
 • gewens – ongewens, onwenslik
 • gewese – toekomstige, aanstaande, komende
 • gewestelik – algemeen, standaard, algemeen–beskaafd, landswyd (het betrekking op taal)
 • gewettig – ongewettig, ongeregverdig
 • gewigtig – nie–ernstig, lughartige, skertsend, ligweg, onbelangrik
 • gewild – ongewild, onpopulêr
 • gewis – onseker, nie, glad nie
 • gewoon – buitengewoon, spesiaal, ongewoon, opvallend, buitenissig, eksentriek
 • gewoond – onvertroud, vreemd
 • gewoonlik – soms, af en toe, nou en dan, dan en wan
 • geyk – ongeyk, vars, nuut, opvallend (het betrekking op taal)
 • gids – volgeling, volger, reisiger, toeris
 • gierig – mededeelsaam, vrygewig
 • gierigheid – uitdeler, vrygewige, mededeelsame, gulhartige
 • giftig – liefdevol, goed
 • gimnosperm – angiosperm, bedeksadige, bedeksadige plant
 • gimnospermies – angiospermies, bedeksadig
 • glad – ru, grof
 • glans – dofheid, ondeursigtigheid
 • glans – verdof, dof skyn
 • glashelder – onduidelik, ingewikkeld, moeilik, duister
 • glibberig – stewig, grof, ru
 • gloedvol – glansloos, ongeesdriftige, lou
 • gly – vassteek, vassit
 • God – duiwel, Satan
 • goddeloos – gelowig, Christelik, eerbiedig, soet
 • godloënaar – gelowige, bekeerde, Christen
 • godsadvokaat – duiwelsadvokaat, advocatus diaboli
 • godsdiens – goddeloosheid
 • godsman – ongelowige, onbekeerde, ateïs
 • godvresend – godloënend, ateïsties
 • goed – kwaad, slegte
 • goed – sleg, swak, nikswerd
 • goedaardig – kwaadaardig, sleg, kwaai
 • goeddunke – afkeuring
 • goedgunstig – onwelwillend, ongaaf
 • goedhartig – sleghartig, liefdeloos
 • goedkeur – afkeur
 • goedkeuring – afkeuring
 • goedkoop – duur, duursaam, skaars
 • goedpraat – slegpraat
 • goedskiks – kwaadskiks
 • goeiewyn – stookwyn, distilleerwyn
 • gomtor – fat, laventelhaan
 • goor – vars, nuut, verfrissend
 • gou – later, stadig, uiteindelik
 • gouigheid – stadigheid, sloerdery, gesloer
 • gourmand – gourmet, fynproewer
 • gourmet – gourmand, vraat, smulpaap
 • gradueel – skielik, onmiddellik, springend
 • grasieus – grasieloos, lomp, stokkerig
 • gratis – verskuldig, te betaal
 • gravisaksent – akuutaksent, akuut
 • grensloos – begrens, beperk, eindig
 • gretig – onbegerig, onbelangstellend
 • gretigheid – ongretigheid, onhulpvaardigheid
 • grimas – glimlag, lag
 • grimmig – geduldig, vriendelik, lankmoedig
 • groei – kwyn, agteruitgaan, verswak, verminder, verklein
 • groeiende – kwynende, verswakkende, verminderende
 • groen – ryp, bekwaam, ervare, wys
 • groep – individu, enkeling
 • grof – fyn, tingerig, tengerig, dun, klein, verfynd, afgewerk, beskaafd
 • grond – hemel, lug
 • grondbeginsel – afleiding, deduksie
 • grondig – oppervlakkig, ondeurdag, ligweg
 • grondlaag – bolaag, toplaag, boonste laag, boverf
 • grondstof – produk, bewerkte stof, bewerking
 • grondvlak – bovlak, verhewe vlak, verdieping
 • groot – klein, onbelangrik
 • grootbek – beskeie mens, teruggetrokkene
 • grootderm – dunderm
 • grootdoenerig – beskeie, natuurlik, sober
 • grootdoenery – natuurlikheid, soberheid, beskeidenheid
 • groothandel – kleinhandel
 • grootheid – kleinheid, onbelangrikheid
 • grootjie – agterkleinkind
 • grootmoedig – kleinlik, selfsugtig
 • grootouer – kleinkind
 • grootpad – plaaspad
 • groots – klein, onbenullig, onopvallend
 • grootskaals – kleinskaals
 • grootstad – stad, dorp
 • grotesk – gewoon, alledaags
 • grou – afwisselend, opgewek, vrolik, opwekkend
 • growwerig – glad, gladderig
 • growwerigheid – gladheid, gladdigheid, gelykheid
 • gruwelik – aantreklik, aanvallig, mooi, pragtig, beeldskoon
 • grynslag – lag, glimlag
 • gryse – jongste, resente
 • gul – ongasvry, onvriendelik, grypsugtig, benepe
 • gulhartig – suinig, stuurs, nors, onvriendelik
 • gulsig – matig
 • gun – beny
 • guns – onguns
 • gus – vrugbaar, fertiel
 • guur – kalm, rustig, plesierig, aangenaam (het betrekking op die weer)

H

 • haat — liefde
 • hoog - laag

J

 • ja — nee
 • jammer — vreugde, blydskap
 • (ge)jammer — lag, bly wees
 • jammerhartig — hardvogtig
 • jammerlik — opwekkend, opgewek, vreugdevol
 • jawoord — neewoord, afwysing, nee
 • jeug — ouderdom, afgeleefdheid
 • jeugdig — oud, volwasse
 • jingo — vaderlander, patriot
 • joie de vivre — treurigheid
 • jolig — treurig
 • jong / jonk — oud
 • jongetjie — meisie, dogter, meisiekind, dogterkind
 • jongmense — oumense
 • jubel — treur, huil, ween
 • juig — huil, treur, ween
 • juis — onjuis, foutief, inkorrek
 • juistheid — onjuistheid, fout
 • junior — senior, ouere

M

 • maer – vet
 • mooi - lelik
 • massief - klein
 • min - baie
 • matig - gulsig
 • man - vrou

N

 • netjies – onnetjies
 • nors - vriendelik
 • nag - dag

O

 • opgewonde – hartseer
 • opgewek – neerslagtig

P

 • paar – baie, heelwat, talle
 • padlangs – agteraf, oneerlik
 • pap – styf, stewig, karaktervas
 • papbroek – man, held; werker
 • papnat – kurkdroog
 • paraat – onvoorbereid, onparaat
 • paradys – hel
 • parallel – onewewydig, ongelyk, verskillend
 • paralogisme – sofisme
 • parmantig – inskiklik, gehoorsaam
 • part – geheel
 • partydig – onpartydig, onbevooroordeeld
 • partykeer – altyd, steeds
 • pas – lankal, lank gelede
 • paslik – onpaslik, onbetaamlik, ongepas
 • passend – nie–passend, onpassend, ongepas, onbehoorlik, onbetaamlik
 • passief – aktief, aktiefvorm, bedrywende vorm
 • passief – aktief
 • pejoratief (ongunstig) – amelioratief, gunstig
 • perigee – apogee, apogeum, toppunt
 • periodiek – ongereeld, sporadies
 • permanent – tydelik, onvas
 • permitteer – verbied, weier
 • perpetueer – beëindig
 • persoonlik – onpersoonlik
 • pervers – goed, regskape, natuurlik, skoon
 • pessimis – optimis
 • pessimisties – optimisties
 • piek – dal, vallei
 • piepjonk/piepjonk – horingoud
 • pikdonker – helder, lig; helderlig
 • pitboom – entboom
 • plaasjapie – stadsjapie, dorpsjapie
 • plaaslewe – stadslewe, dorpslewe
 • plafon – vloer, vloerbedekking
 • plafonprys – vloerprys, minimumprys
 • plankdun – spekvet
 • planmatig – onsistematies, onstelselmatig, onordelik, deurmekaar, chaoties
 • planteryk – diereryk
 • plat – skuins, ongelyk; verhewe
 • plato – laagland, kusvlakte, kusgebied
 • platslaan – oprig, bou
 • platteland – stad
 • plattelander – stedeling, stadsbewoner, stadsjapie
 • plebejer – patrisiër, beskaafde mens
 • plebs – snobs
 • plesier – treurigheid, pyn, onplesierigheid, ongelukkigheid
 • plesierig – treurig, onplesierig, ongenietlik,
 • pligsgetrou – ongetrou, nalatig, ontrou, slap, gewetenloos
 • plomp – skraal, dun, maer
 • plooibaar – styf, strak, onbuigsaam
 • pluralisme – monisme
 • plus – minus
 • plusteken – minusteken
 • plutokraat – armlastige, bedelaar
 • poëtaster – digter, poëet
 • polifonie – homofonie, monofonie
 • poligamie – monogamie
 • polisemie – sinonimie, homonimie
 • polisillabies – monosillabies, eensillabig
 • politeïsme – monoteïsme
 • positief – negatief
 • positief – negatief, ontkennend
 • postdateer – antedateer, terugdateer
 • postlude – prelude, voorspel
 • postnataal – prenataal, voorgeboortelik
 • power – ryk, goed, uitstekend
 • praat – stilbly, swyg
 • prag – lelikheid
 • pragmaties – teoreties
 • pragtig – lelik, afskuwelik
 • prakties – teoreties, abstrak
 • praktyk – teorie
 • predikaat – subjek, onderwerp
 • prehistorie – geskiedenis, beskrewe geskiedenis
 • prehistories – histories, geskiedkundig
 • preliminêr – finaal
 • prelude – postlude, naspel
 • prenataal – postnataal, nageboortelik
 • presies – onpresies, onnoukeurig
 • presto – largo, lento, adagio
 • pretensie – beskeidenheid, nederigheid
 • prettig – onprettig, onaangenaam
 • prikkelbaar – gelykmatig, goedgehumeurd, kalm, onverstoord
 • primêr – sekondêr
 • prinsipaal – assistent, onderwyser
 • prinsipale – assistente, onderwyseres
 • privaat – publiek, openbaar
 • privaatreg – publiekereg, publieke reg
 • produktief – onproduktief, onvrugbaar
 • produsent – verbruiker, konsument
 • proefhoudend – ongeskik, gehalteloos
 • proefondervindelik – apriories
 • profaan – heilig, Christelik, gewyd
 • profanasie – heiliging, verering
 • professioneel – amateur
 • progressie – regressie, agteruitgang
 • progressief – regressief
 • prohibitief – permissief, toelatend, toegeeflik
 • proloog – epiloog
 • promoveer – demoveer
 • pront – hakkelend, stadig, sukkelend, lomp
 • proporsioneel – onproporsioneel, oneweredig
 • propvol – dolleeg
 • prosa – poësie
 • protagonis – antagonis, opponent, teëstander, teenstander
 • provisioneel – permanent, vas, finaal
 • psige – liggaam
 • psigies – liggaamlik, fisies, fisiek
 • publiek – geheim, privaat
 • publiekreg – privaatreg
 • puik – vrot, swak, nikswerd
 • punt – lyn, streep
 • puntespel – syferspel
 • puntig – stomp
 • puur – onsuiwer
 • pylreguit – hoepelkrom

S

 • saam – alleen
 • siek – gesond
 • slaap – wakker
 • stilte – geraas
 • slaag – druip; agtergehou
 • soebat – beveel
 • slim – dom

U

 • uit — in
 • uitasem — inasem
 • uitbetaal — inbetaal, ontvang
 • uitblaas — aanblaas
 • uitbly — inkom, opdaag, verskyn
 • uitbou — verklein, beperk, inperk
 • uitbrei — inperk, verklein, verminder
 • uitbreiding — inkorting, inperking, verkleining
 • uitbundig — teruggetrokke, ingehoue, treurig
 • uitdraai — indraai
 • uitdruk — indruk, inpers
 • uitdrukkingloos — uitdrukkingsvol
 • uitdrukkingsvol — uitdrukkingloos
 • uitdruklik — verhole, implisiet, onduidelik
 • uitdryf — indryf, injaag
 • uitdy — inkrimp, verklein, verminder
 • uiteen — bymekaar, ineen, verstrengel
 • uiteenlopend — eenders, dieselfde, eensoortig
 • uiteinde — begin, aanvang
 • uiterlik — diepgaande, innerlik, werklik
 • uiterste — minste, kleinste, naaste
 • uitgaan — ingaan, ingang, begin
 • uitgaan — ingaan, binnegaan
 • uitgaande — inkomende
 • uitgang — ingang, ingangsopening, woordbegin
 • uitgawe — inkomste
 • uitgebrei — beperk, ingekort, verkort, klein
 • uitgedien — nuut, vars, oorspronklik
 • uitgedruk — ingedruk
 • uitgee — ontvang, kry, verkry
 • uitgegroei — klein, jonk, jeugdig, onvolwasse, onvolgroeid
 • uitgelate — terneergedruk, treurig
 • uitgeput — vol; fluks, lewendig
 • uitgerus — moeg, tam, onbekwaam
 • uitgesproke — onuitgesproke, onseker
 • uitgestrek — klein, beperk
 • uitgeteer — vet, plomp, gevoed
 • uithaal — insit, inplaas
 • uitheems — inheems, vertroud, bekend
 • uithou — swig
 • uitjou — eer, respekteer, toejuig
 • uitkom — inkom
 • uitlander — binnelander, bekende, landgenoot
 • uitlands — bekend, binnelands
 • uitmekaar — aaneen, heel
 • uitmekaarspat — byeenkom, bymekaarkom
 • uitputting — uitgerustheid, varsheid
 • uitreis — tuisreis, terugreis
 • uitrek — verkort, inkort
 • uitskakel — inskakel, aanskakel
 • uitsondering — reël
 • uitsonderlik — gewoon, normaal
 • uitsteek — insteek
 • uitstekend — swak, derdeklas, derderangs, derdegraads, vrot, hopeloos, nikswerd
 • uitstroming — instroming, invloei, invloeiing
 • uittog — intog
 • uitverkorene — swartskaap
 • uitvoer — invoer, import
 • uitvoer — invoer, importeer
 • uitvoerbeheer — invoerbeheer
 • uitwendig — inwendig, innerlik
 • uniek — doodnormaal, doodgewoon
 • uniform — verskillend, ongelykvormig
 • universeel — lokaal, plaaslik

W

 • wa — kar, motor
 • waaghals — durfniet, papbroek, lafaard
 • waaghalsig — ongevaarlik, gevaarloos
 • waak — slaap
 • waaksaam — onoplettend, onopmerksaam
 • waar — onwaar, vals, verkeerd, onopreg
 • waaragtig — onwaaragtig, onwerklik
 • waarde — waardeloosheid
 • waardevol — waardeloos
 • waardigheid — onwaardigheid
 • waarheen — daarheen, daarnatoe
 • waarheid — valsheid, verkeerdheid, inkorrektheid
 • waarlik — nie, glad nie
 • waarneembaar — onwaarneembaar, onsigbaar, onmerkbaar
 • waarskynlik — seker, vasstaande
 • wag — gaan, deurgaan, voortgaan, vertrek
 • wakker — slapend
 • wal — dam, rivier, stroom, kanaal
 • wanbetaling — betaling, vereffening
 • wandelend — staande
 • wanhoop — hoop, moed
 • wanorde — orde, ordelikheid, ordening
 • wanordelikheid — orde, ordelikheid
 • wantrou — vertrou
 • wantroue — vertroue, geloof
 • wanvoeglik — welvoeglik, kuis
 • warboel — orde
 • warm — koud
 • warmbloedig (emosie) — koud
 • warm kleure — koue kleure
 • warmte — koue, koudheid
 • wasig — helder, duidelik
 • waterdig — deurdringbaar, deurlaatbaar, ondig
 • waterhalfrondlandhalfrond, landhemisfeer
 • waternat — kurkdroog, stofdroog
 • waterverf — olieverf
 • watervloed — droogte, uitdorring
 • watwonders — nikswerd, swak
 • wederregtelik — wettig
 • wederregtelikheid — wettigheid
 • week — hard, stewig, styf, gehard
 • weelde — armoede, eenvoud, gebrek
 • weelderig — eenvoudig, kaal, onversier, onopgesmuk
 • weerbaar — weerloos
 • weerbarstig — inskiklik, meegaande
 • weergaloos — swak, betekenisloos
 • weerhou — toelaat, deurlaat
 • weerloos — weerbaar, strydkragtig
 • weerspannig — inskiklik, meegaande
 • weerspreek — saamstem, instem
 • weerstrewig — inskiklik, meergaande
 • weetal — weetniet, domkop
 • weetniet — weetal, slimkop
 • weg — gevind, hier
 • wegdraai — indraai
 • weggee — ontvang, kry
 • weglaat — invoeg, byvoeg
 • wegsteek — openbaar, bekend maak
 • wegtrek — aantrek, intrek
 • weier — inwillig, toestem, instem
 • weifel — besluit, beslis optree
 • weinig — baie, veel
 • weldadig — onmededeelsaam
 • welgemoed — treurig, terneergedruk
 • welgesteld — arm, onbemiddeld
 • welig — yl, dun, armoedig
 • welkom — onwelkom
 • wellewend — onwellewend, onbeskaaf, ongemanierd
 • welluidend — wanklinkend, steurend
 • wellustig — kuis, rein, maagdelik
 • weloorwoë — ondeurdag
 • welsprekend — vervelig
 • welstand — siekte, teenspoed, armoede
 • welvaart — armoede
 • welvarend — onwelvarend, ongesond, arm
 • welvoeglik — onwelvoeglik
 • welwillend — kwaadgesin, vyandig
 • wen — verloor
 • wen — afleer, afwen
 • wenslik — ongewens
 • wêreld — hemel
 • wêreldlik — kerklik, geestelik
 • wêreldling — bekeerling, bekeerde, Christen
 • wêrelds — hemels, ewig, ernstig
 • werk — ledigheid
 • werkby — waterdraer, hommel
 • werkgewer — werknemer, werker, arbeider, geëmplojeerde, ondergeskikte
 • werklik — onwerklik, irreëel, abstrak, denkbeeldig
 • werkloos — werksaam, werkend
 • werknemer — werkgewer, emplojeerder
 • werksaam — werkloos
 • werksku — ywerig, vlytig, fluks
 • werktuiglik — bewustelik
 • werkwillige — staker, werkstaker
 • wesenlik — onwerklik, onwesenlik, nie— essensieel, toevallig, bykomend
 • Weste — Ooste, Oriënt
 • Westerling — Oosterling
 • Westers — Oosters, Oriëntaal
 • wetenskap — preteoretiese kennis, gesonde verstand (bedoelende "common sense")
 • wetenskaplik — onwetenskaplik, preteoreties
 • wetgewend — uitvoerend
 • wetgewende mag — uitvoerende mag, uitvoerende gesag
 • wetlik — onwettig, illegaal, onwetlik
 • wetsgehoorsaam — ongehoorsaam, ordeversteurend, oproerig, wetteloos
 • wetteloos — ordelik, gehoorsaam, wetsgehoorsaam
 • wettig — onwettig, illegaal, onwetlik, misdadig, krimineel
 • wettigheid — onwettigheid, onwetlikheid, illegaliteit, misdryf, misdaad, oortreding
 • wewenaar — weduwee
 • wild — mak, beskaaf, rustig, oorwoë
 • wildvreemd — oorbekend
 • willekeurig — bewustelik, gereël, ordelik, sistematies
 • willoos — beslis
 • wilskrag — wilswakheid, wilswakte
 • wilswakheid — wilskrag
 • winderig — windstil, stil
 • windmakerig — beskeie
 • windstil — winderig
 • winter — somer
 • winters — somers, warm
 • winterveld — somerveld, somerweiding
 • wispelturig — standvastig, onveranderlik
 • wisseling — bestendigheid
 • wisselstroom — gelykstroom
 • wisselvallig — gereeld, bestendig
 • wit — swart
 • witbrood — bruinbrood, growwebrood
 • woed — bedaar, gaan lê
 • woelig — rustig, kalm
 • woes — mak, bewerk, getem, rustig
 • woestyn — oase
 • wonderbaarlik — gewoon, doodgewoon, normaal
 • wonderlik — alledaags, gewoon
 • woonbuurt — fabrieksbuurt, winkelbuurt
 • woonkamer — slaapkamer
 • woud — vlakte
 • wraak — vergifnis
 • wreed — sag, menslik, mensliewend
 • wreedaard — goedhartige mens, meelydende mens
 • wyd — smal, nou
 • wyndruiwe — tafeldruiwe, eetdruiwe
 • wysheid — domheid, dwaasheid

Y

 • yl — dig, ondeursigtig
 • yskoud — vuurwarm

Verwysing

 1. Die Afrikaanse Kinderensiklopedie, 1959, bl. 3210, Wat beteken genie, slim, dom, imbesiel, idioot?

Sien ook

 • Sinoniem, woorde wat dieselfde betekenis het
 • Homograaf, woorde wat dieselfde spelling het, maar nie dieselfde betekenis, klankvorm of oorsprong het nie.
 • Homofoon, woorde wat eenders klink, maar waarvan die betekenis en spelling verskil
 • Homoniem, woorde met dieselfde spelling en wat dieselfde klink, maar met verskillende betekenisse

Eksterne skakels